Σάββατο, 3 Μαΐου 2008

ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ: ΤΙ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΓΝΩΡΙΖΟΥΜΕ!

Αποδοχές των εκπαιδευτικών Α/βάθμιας Εκπαίδευσης – Επιδόματα
πηγή: alfavita
ΑΠΟΔΟΧΕΣ
Ο διοριζόμενος εκπαιδευτικός εισέρχεται στην υπηρεσία με Βαθμό Γ΄ και με το εισαγωγικό κλιμάκιο (18ο). Ο υπάλληλος εξελίσσεται μισθολογικά ανεξάρτητα από το βαθμό που κατέχει (άρθρο 2, παρ. 1 του Ν. 3205/03).
Μοναδική προϋπόθεση εξέλιξης του υπαλλήλου στα μισθολογικά κλιμάκια είναι η συμπλήρωση του απαιτούμενου χρόνου (ένας (1) χρόνος στο εισαγωγικό κλιμάκιο και δύο (2) χρόνια για κάθε ένα από τα επόμενα κλιμάκια).
Η υποχρέωση της Διοίκησης να χορηγήσει το αμέσως ανώτερο μισθολογικό κλιμάκιο διαφοροποιείται μόνο όταν έχει επιβληθεί στον υπάλληλο πειθαρχική ποινή ή υπάρχει ποινική καταδίκη που έχει σχέση με την εκτέλεση των καθηκόντων του. Στην περίπτωση αυτή η Διοίκηση έχει υποχρέωση να παραπέμψει την υπόθεση στο Υπηρεσιακό Συμβούλιο (άρθρο 6 του Ν. 3205/03).
Η νομοθεσία προβλέπει την περιοδική καταβολή (στην αρχή κάθε δεκαπενθημέρου) στους Δημοσίους Υπαλλήλους αποδοχών, δηλαδή ενός χρηματικού ποσού που δεν έχει το χαρακτήρα ανταλλάγματος για τις υπηρεσίες που προσφέρουν, αλλά έχει σκοπό να τους επιτρέψει διαβίωση ανάλογη προς το βαθμό τους (Άρειος Πάγος 1369/1980).

Οι αποδοχές περιλαμβάνουν:
􀂙 Το Βασικό Μισθό.
􀂙 Το κίνητρο απόδοσης, το οποίο καταβάλλεται σε όλους ανεξαιρέτως τους υπαλλήλους, χωρίς να απαιτείται έκδοση διοικητικής πράξης.
􀂙 Το επίδομα εξωδιδακτικής απασχόλησης, το οποίο αναπροσαρμόζεται την 1η Ιανουαρίου κάθε έτους σύμφωνα με το ποσοστό του (επίσημου) πληθωρισμού του προηγούμενου έτους.
􀂙 Το επίδομα διδακτικής προετοιμασίας (105 Ευρώ) το οποίο θα καταβληθεί ως εξής: 17,5 Ευρώ την 1/1/2007, +17,5 Ευρώ την 1/7/2007, +35 Ευρώ την 1/1/2008, +35 Ευρώ την 1/1/2009.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ:
􀂄 Για τον υπολογισμό της προσαύξησης των αποδοχών λόγω χορήγησης άδειας υπηρεσιακής εκπαίδευσης, λαμβάνεται υπόψη ο Βασικός Μισθός (Ν. 3205/03).
􀂄 Σε κάθε περίπτωση περικοπής αποδοχών του υπαλλήλου λόγω αποχής από τα καθήκοντά του, εκτός της απεργίας, η περικοπή αυτή υπολογίζεται στο 1/30 των μηνιαίων αποδοχών για κάθε ημέρα απουσίας.
40

Οικογενειακή παροχή
􀂃 Έγγαμος 35 Ευρώ
􀂃 1ο παιδί +18 Ευρώ
􀂃 2ο παιδί +18 Ευρώ
􀂃 3ο παιδί +47 Ευρώ
􀂃 4ο παιδί +47 Ευρώ
􀂃 5ο και πάνω +73 Ευρώ (για το καθένα)
Επιδόματα
􀂙 Στους Σχολικούς Συμβούλους, και Διευθυντές Εκπαίδευσης καταβάλλονται επιδόματα («θέσης ευθύνης» και «ειδικής απασχόλησης») ύψους 410 Ευρώ, συνολικά.
􀂙 Στους Προϊσταμένους Γραφείων καταβάλλονται, αντίστοιχα, επιδόματα ύψους 370 Ευρώ, συνολικά.
􀂙 Στους Διευθυντές τετραθέσιων και πάνω Δημοτικών σχολείων καταβάλλονται, αντίστοιχα, επιδόματα ύψους 291 Ευρώ, συνολικά.
􀂙 Στους Υποδιευθυντές καταβάλλονται, αντίστοιχα, επιδόματα ύψους 158 Ευρώ, συνολικά. 􀂙 Στους Προϊσταμένους Μονοθέσιων, Διθέσιων, Τριθέσιων Δημοτικών σχολείων, καθώς και στους Προϊσταμένους Νηπιαγωγείων καταβάλλονται, αντίστοιχα, επιδόματα ύψους 123 Ευρώ, συνολικά.
􀂙 Στους εκπαιδευτικούς που υπηρετούν στις Σχολικές Μονάδες Ειδικής Αγωγής καθώς και στα Τμήματα Ένταξης καταβάλλεται επίδομα ύψους 195 Ευρώ.
􀂙 Στους κατόχους διδακτορικού διπλώματος καταβάλλεται επίδομα ύψους 75 Ευρώ και στους κατόχους μεταπτυχιακού διπλώματος ετήσιας τουλάχιστον διάρκειας, επίδομα ύψους 45 Ευρώ μηνιαίως.
􀂙 Στους εκπαιδευτικούς που υπηρετούν σε προβληματικές και παραμεθόριες περιοχές και μόνο για όσο χρόνο υπηρετούν σε αυτές, καταβάλλεται επίδομα ως εξής:
• Για προβληματικές περιοχές κατηγορίας Β', σε σαράντα Ευρώ (40 €).
• Για προβληματικές περιοχές κατηγορίας Α', με εξαίρεση τις εξ αυτών παραμεθόριες του Ν. 287/1976, σε πενήντα Ευρώ (50€).
• Για όσες περιοχές χαρακτηρίζονται ταυτόχρονα προβληματικές και παραμεθόριες, σε εκατόν είκοσι Ευρώ (120 €).

ΣΗΜΕΙΩΣΗ:
Τα επιδόματα ("θέσης ευθύνης" και "ειδικής απασχόλησης") που λαμβάνουν οι Προϊστάμενοι οργανικών μονάδων οποιουδήποτε επιπέδου καταβάλλεται για όσο χρόνο ασκούν τα συγκεκριμένα καθήκοντα και με μόνη εξαίρεση την περίπτωση προσωρινής απουσίας του δικαιούχου από τα καθήκοντα αυτά, για οποιαδήποτε αιτία (αναρρωτική άδεια, αιμοδοτική κ.τ.λ.) αλλά όχι πέρα των δύο (2) μηνών συνολικά κατ' έτος (άρθρο 13 του Ν. 3205/03).

Αναγνώριση συνάφειας μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών (άρθρο 8 του Ν. 3205/03)
♦ Το επίδομα μεταπτυχιακού ή διδακτορικού διπλώματος παρέχεται για τίτλους που έχουν χορηγηθεί με ξεχωριστές σπουδές, μετά τη λήψη του πτυχίου ανώτατης εκπαίδευσης.
♦ Προκειμένου για κατόχους τίτλων αλλοδαπών ανώτατων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων, το επίδομα παρέχεται μετά την αναγνώριση της ισοτιμίας τους προς τους μεταπτυχιακούς τίτλους που απονέμονται από τα Πανεπιστήμια της ημεδαπής.
♦ Το επίδομα μεταπτυχιακών σπουδών χορηγείται μόνο στην περίπτωση που το περιεχόμενο των μεταπτυχιακών σπουδών είναι συναφές με το αντικείμενο απασχόλησης του εκπαιδευτικού. Για τη συνδρομή ή όχι της προϋπόθεσης αυτής αποφαίνεται το οικείο Υπηρεσιακό Συμβούλιο (ΠΥΣΠΕ).
♦ Σε περίπτωση κατοχής πλέον του ενός των ανωτέρω τίτλων, καταβάλλεται το επίδομα που προβλέπεται για τον ανώτερο τίτλο σπουδών.
ΠΡΟΣΟΧΗ: Η καταβολή του επιδόματος ανατρέχει στο χρόνο κατάθεσης των σχετικών τίτλων στο αρμόδιο όργανο για την αναγνώριση (ΔΟΑΤΑΠ) ή συνάφειά τους (ΠΥΣΠΕ).
Επιδόματα εορτών και άδειας
􀂾 Το επίδομα Εορτών Χριστουγέννων καταβάλλεται στις 16 Δεκεμβρίου κάθε έτους και ορίζεται ίσο με το μηνιαίο Βασικό Μισθό που έχει ο υπάλληλος κατά την ημερομηνία υποβολής του, Το επίδομα αυτό καταβάλλεται στο ακέραιο, εφόσον ο υπάλληλος μισθοδοτήθηκε ολόκληρο το χρονικό διάστημα από 16 Απριλίου μέχρι 15 Δεκεμβρίου κάθε έτους (δηλ. 240 ημέρες).
􀂾 Το επίδομα Εορτών Πάσχα καταβάλλεται 10 ημέρες πριν από το Πάσχα και ορίζεται ίσο με το μισό (1/2) του μηνιαίου Βασικού Μισθού που έχει ο υπάλληλος κατά την ημερομηνία καταβολής του. Το επίδομα αυτό καταβάλλεται στο ακέραιο, εφόσον ο υπάλληλος μισθοδοτήθηκε ολόκληρο το χρονικό διάστημα από 16 Δεκεμβρίου μέχρι 15 Απριλίου του επόμενου έτους (δηλ. 120 ημέρες).
􀂾 Το επίδομα Αδείας καταβάλλεται την 1η Ιουλίου κάθε έτους και ορίζεται ίσο με το μισό (1/2) του μηνιαίου Βασικού Μισθού που έχει ο υπάλληλος κατά την ημερομηνία καταβολής του. Το επίδομα αυτό καταβάλλεται ακέραιο, εφόσον ο υπάλληλος μισθοδοτήθηκε ολόκληρο το χρονικό διάστημα από 1η Ιουλίου μέχρι την 30ή Ιουνίου του επόμενου έτους (δηλ. 360 ημέρες).
ΣΗΜΕΙΩΣΗ:
♦ Στις περιπτώσεις που ο υπάλληλος μισθοδοτήθηκε για χρονικό διάστημα μικρότερο από τα οριζόμενα παραπάνω, τότε λαμβάνει τμήμα του ανωτέρω επιδόματος, ανάλογο του χρόνου μισθοδοσίας του.
♦ Τα επιδόματα Εορτών και Αδείας υπολογίζονται μόνο επί των αποδοχών της οργανικής θέσης και όχι επί των –τυχόν- προσαυξημένων αποδοχών.
Κρατήσεις
Παλιοί ασφαλισμένοι (διορισμένοι μέχρι 31-12-92)

Μ.Τ.Π.Υ.
Βασικός μισθός χ 4% + 1% επί όλων των επιδομάτων Τ.Ε.Α.Δ.Υ. Βασικός μισθός χ 3% +2% επί όλων των επιδομάτων πλην κινήτρου απόδοσης.
(Το άλλο 3% είναι από τον εργοδότη)

Τ.Π.Δ.Υ.
Βασικός μισθός χ 4% ΣΥΝΤΑΞΗ Βασικός μισθός χ 6,67% και από 1-7-2007 γίνεται κράτηση στο ίδιο ποσοστό σε ένα ποσό 140,80€ από τα επιδόματα

ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗ
Βασικός μισθός και το σύνολο των επιδομάτων (πλην κινήτρου απόδοσης ) χ 2,55%

Νέοι ασφαλισμένοι
(Ασφαλισμένοι από 1-1-93 και οι οποίοι δεν είχαν σχέση εργασίας με το Δημόσιο πριν την ημερομηνία αυτή. Στην περίπτωση που είχαν σχέση εργασίας με το Δημόσιο πριν την 1-1-93 ακολουθούν τις κρατήσεις των παλιών ασφαλισμένων.)
Μ.Τ.Π.Υ. Βασικός μισθός χ 4% + 1% επί όλων των επιδομάτων
Τ.Ε.Α.Δ.Υ. Βασικός μισθός και το σύνολο των επιδομάτων πλην κινήτρου απόδοσης χ 3% (Ίδιο ποσοστό και από τον εργοδότη)
Τ.Π.Δ.Υ. Βασικός μισθός και το σύνολο των επιδομάτων (πλην κινήτρου απόδοσης) χ 4%
ΣΥΝΤΑΞΗ
Βασικός μισθός και το σύνολο των επιδομάτων (πλην κινήτρου απόδοσης) χ 6,67%
ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗ
Βασικός μισθός και το σύνολο των επιδομάτων (πλην κινήτρου απόδοσης ) χ 2,55%
Επιπλέον κρατήσεις για τους νεοδιόριστους
Μ.Τ.Π.Υ. 1 ακαθάριστος μισθός ( Βασικός μισθός + εξωδιδακτικό επίδομα) σε 12 δόσεις Τ.Ε.Α.Δ.Υ. ½ ακαθάριστου μισθού ( Βασικός μισθός + εξωδιδακτικό επίδομα) σε 24 δόσεις (Πολλοί εκκαθαριστές κάνουν την ανωτέρω κράτηση σε 12 μήνες ύστερα από σύμφωνη γνώμη
Πηγή: Δημητρακόπουλος Γιώργος, Ένας απαραίτητος σύμβουλος για το Νηπιαγωγό, το δάσκαλο Γενικής Αγωγής, το δάσκαλο Ειδικής Αγωγής, τον εκπαιδευτικό Ειδικότητας και τον αναπληρωτή και ωρομίσθιο εκπαιδευτικό, Αθήνα 2008

Δεν υπάρχουν σχόλια: